SLUŽBY

Nabízený právní servis v rámci aktuální specializace advokátní kanceláře zahrnuje především následující typy právních služeb:

 1)   Veškeré právní služby spojené s převody:

      vlastnického práva k nemovitým věcem, tzn.:
      -  k budovám,
      -  k bytům,
      -  k pozemkům,
      -  k právu stavby

             práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu, přičemž rozsah poskytovaných
             právních služeb při převodu vlastnických práv k nemovitým věcem a práv a povinností
             spojených s členstvím v bytovém družstvu představuje zejména:

      a)   zajištění účasti smluvních stran při smluvním jednání a podpisu smluvních dokumentů
             vypracovaných advokátem na základě ujednání mezi účastníky smlouvy (popřípadě na
             základě předloženého požadavku ze strany zprostředkovatele převodu – realitního makléře),

      b)   přípravu smluvních dokumentů:
             - Smlouva o koupi nemovité věci (smlouva kupní),
             - Smlouva o smlouvě budoucí (je-li zapotřebí),
             - Smlouva o převodu práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu včetně
               Smlouvy o finančním vypořádání za převod práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu,
             - Smlouva o advokátní úschově na žádost smluvních stran (realizace úschovy prostředků odpovídající výši sjednané kupní ceny 
               do advokátní úschovy je obvykle klientům doporučována, a to až do doby povolení vkladu vlastnického práva k nemovité věci 
               ve prospěch kupující strany příslušným katastrálním úřadem s tím, že část deponovaných prostředků ve výši 4% ze sjednané 
               kupní ceny je zpravidla použita pro účely složení zálohy na zaplacení daně z nabytí nemovitosti, popřípadě do doby potvrzení 
               převodu práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu, pokud se ovšem smluvní strany nedohodnou jinak),

             - popřípadě další smluvní dokumentace s převodem práv spojených (vypořádání podílového spoluvlastnictví k nemovitým věcem, 
               vypořádání společného jmění manželů apod.),

      c)    realizaci advokátní úschovy (viz výše),

      d)    prohlášení o pravosti podpisu smluvních stran přímo v advokátní kanceláři,

      e)    vypracování a podání návrhu na povolení vkladu vlastnického práva nabyvatele nemovitosti do katastru nemovitostí u příslušného
              katastrálního úřadu,

      f)     zastupování smluvních stran v řízení o vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí před příslušným katastrálním úřadem,
             a to až doby povolení vkladu vlastnického práva ve prospěch kupující strany.

       Advokátní kancelář tak zajišťuje kompletní realizaci převodu shora zmíněných práv a povinností, a to od přípravy veškerých smluvních dokumentů 
       přes právní poradenství smluvním stranám při smluvním jednání v advokátní kanceláři, až do doby povolení vkladu vlastnického práva do katastru
       nemovitostí příslušným katastrálním úřadem, popřípadě do doby potvrzení převodu práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu.

       K realizaci převodu vlastnického práva k nemovité věci, respektive družstevního podílu s právem k bytu, je pro poskytnutí předmětné právní služby
       nutno ze strany klienta, popřípadě zprostředkovatele převodu – realitního makléře, doložit (a to alespoň v elektronické podobě prostřednictvím 
       emailu s přílohami):

     -  příslušný list vlastnictví (výpis z katastru nemovitostí),
     -  identifikační údaje smluvních stran podle dokladu totožnosti – OP (jméno, příjmení, titul, rodné číslo, bydliště); u manželů pochopitelně u obou,
     -  kontaktní údaje smluvních stran (tel. číslo, emailové spojení) pro zajištění komunikace mezi poskytovatelem právní služby a účastníky smluvního
        vztahu, 
     -  sjednanou výši kupní ceny za převáděnou nemovitost,
     -  informaci o tom, zda bude kupní cena hrazena z vlastních prostředků kupující strany či prostřednictvím úvěru (hypotéka, stavební spoření apod.), 
        a to včetně uvedení názvu / jména / poskytovatele tohoto úvěru s uvedením kontaktního údaje (tel. č.) na úvěrového poradce kupující strany za
        účelem sjednání podmínek čerpání úvěru.

2)   Právní služby spojené s výkonem nájemního práva, zejména:

     -  zakládání nájemních vztahů (nájemní smlouvy všeho druhu),
     -  poskytování právní pomoci a právního poradenství při výkonu práv a povinností vyplývajících z nájmu a podnájmu nemovitých věcí,
     -  právní zastoupení ve veškerých záležitostech vyplývajících z nájmu bytu, především vymáhání dlužného nájemného a dlužných nákladů na služby
        spojené s užíváním bytu, jakož i při uplatňování dalších nároků pronajímatele ve vztahu k nájemci, popřípadě podnájemci bytu, a dále zajištění
        veškerého právního servisu v jakékoli fázi existence pohledávek z dlužného nájemného a dlužných nákladů na služby spojené s užíváním bytu,
        včetně právního zastupování před soudy,
     -  právní poradenství ve vztahu ke všem oblastem nájemního práva, a to jak ve sporné, tak rovněž v nesporné agendě klienta, včetně přípravy a 
         vypracování případných právních stanovisek, posudků, resp. právních analýz k dané problematice.

3)   Právní služby v oblasti věcných práv k věcem cizím, zejména:

     -  právní pomoc při zřizování služebností, věcných břemen, zástavních práv, apod.,
     -  právní poradenství a právní zastoupení při uplatňování veškerých možných nároků vyplývajících z věcných práv k věcem cizím,
     -  právní pomoc a právní zastoupení při domáhání se zrušení věcných práv k věcem cizím atd.

4) Další právní služby, konzultace a poradenství v odvětví práva občanského, správního, obchodního a trestního, na základěsmluvního ujednání 
         mezi advokátem a klientem (viz „kontakt“).