REFERENCE

S ohledem na platnou právní úpravu týkající se povinnosti mlčenlivosti advokáta a pravidla stanovená Českou advokátní komorou není možné uveřejňovat konkrétní údaje o klientech advokátní kanceláře. Z uvedeného důvodu tak následující výčet objednatelů a příjemců právních služeb představuje toliko obecné označení těch nejvýznamnějších (nepojmenovaných) klientů, kterým byly ze strany advokátní kanceláře, popřípadě advokáta, JUDr. Milana Teleckého, poskytovány právní služby v následujících oblastech a odvětvích platného práva: 

a)     převody vlastnických práv k nemovitým věcem (budovám, bytům, pozemkům, právu stavby atd.) a družstevních podílů s právem
        k bytu, včetně  vypořádání podílového spoluvlastnictví atd.,
b)     zakládání nájemních vztahů,
c)     výkon práv a povinností vyplývajících z nájmu nemovitých věcí,
d)     vymáhání pohledávek z dlužného nájemného a dlužných nákladů na služby spojené s užíváním nemovitostí, jakož také při
         uplatňování dalších nároků pronajímatelů ve vztahu k nájemcům, popřípadě podnájemcům, včetně právního zastupování před
         soudy,
e)     právní poradenství ve vztahu ke všem oblastem nájemního práva, a to jak ve sporné, tak rovněž v nesporné agendě klienta,
        včetně přípravy a vypracování případných právních stanovisek, posudků, resp. právních analýz k dané problematice,
f)      uplatňování nároků vyplývajících z věcných práv k věcem cizím,
g)     zřizování služebností, věcných břemen, zástavních práv, apod.,
h)     zadávání veřejných zakázek, a to jak v rámci organizace a řízení zadávacího řízení, tak i při poskytování právní pomoci při 
         zpracovávání žádostí, nabídek a ostatních podání ze strany dodavatelů (resp. zájemců či uchazečů) v zadávacím řízení, včetně
         právního zastoupení při jednání příslušných komisí zadavatelů,
i)     zastupování zadavatelů veřejných zakázek před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a příslušnými správními soudy,
j)     právo obchodních společností (založení, vznik, zánik obchodních korporací atd.),
k)     uplatňování nároků obchodních společností ve vztahu k jejich smluvním partnerům, 
l)     snižování a zvyšování základního kapitálu a.s. a s.r.o.,
m)     právo cenných papírů,
n)     právní zastupování soukromoprávních subjektů před příslušnými správci daně,
o)     trestní právo, právní zastupování obviněných a poškozených v trestním řízení,
p)     poskytování další právní pomoci soukromoprávním i veřejnoprávním subjektům s prioritním zaměřením na právo občanské, 
         obchodní, správní a finanční.

Objednatelé a příjemci právních služeb: 

   • Společnosti s ručením omezeným
   • Akciové společnosti
   • Ministerstva ČR 
   • Realitní kanceláře a agentury 
   • Obce v regionu Ústeckého kraje
   • Statutární město
   • Příspěvková organizace statutárního města
   • Státní podniky
   • Státní fondy
   • Správa státního fondu
   • Družstva
   • Občanská sdružení
   • Další soukromoprávní subjekty – fyzické a právnické osoby