CENÍK

Odměna advokáta je v konečném důsledku zhodnocením poskytované právní služby ze strany advokáta, přičemž je vždy nutno zohlednit především kvalitativní a časovou náročnost poskytované právní služby v souvislosti se zadáním ze strany klienta. Advokát je plátcem DPH. S ohledem na uvedené lze rozlišovat zejména následující druhy odměn za poskytování právních služeb:

1) Smluvní odměna:

Hodinová, na jejímž základě se odměna advokáta určuje podle odpracovaných hodin za dohodnutou hodinovou sazbu, a to cca 1.300,- Kč/hod až 3.000,- Kč/hod + příslušná sazba DPH s ohledem na kvalitativní a časovou náročnost poskytované právní služby;

Paušální, na jejímž základě se odměna advokáta určuje dle dohody mezi advokátem a klientem pevnou částkou za vyřízení určité právní záležitosti, a to bez ohledu na časový rozsah právní služby, popřípadě Paušální odměna za opakující se plnění ze strany advokáta v určitém časovém období na základě uzavřené Smlouvy o poskytování právních služeb, kdy tato odměna je účtována zpravidla jednou měsíčně, přičemž jsou advokátem v rámci této jedné odměny řešeny všechny právní případy klienta, které klient advokátovi svěří k řešení.

2) Mimosmluvní odměna:

 V případě, kdy nedojde mezi advokátem a klientem k dohodě ohledně smluvní hodinové či paušální odměny se výše odměny za poskytované právní služby řídí vyhláškou č. 177/1996 Sb., advokátním tarifem, v platném znění (dále také jen „advokátní tarif“). Jedná se o tzv. úkonový druh odměny, tzn., že podle advokátního tarifu je stanovena přesná hodnota každého učiněného právního úkonu v dané věci, a to bez ohledu na časovou náročnost každého jednotlivého úkonu. Hodnota úkonu právní služby je stanovena podle předmětu právního zastoupení (výše peněžitého plnění, ceny věci nebo práva a jejich příslušenství) v době započetí úkonu právní služby. Úkony právní služby jsou v daném případě specifikovány v ustanovení § 11 odst. 1 a 2 advokátního tarifu, přičemž mimosmluvní odměnu lze snížit až o polovinu nebo zvýšit až na trojnásobek za podmínek stanovených dle příslušných ustanovení advokátního tarifu.

3) Odsouhlasená fixní odměna:

V daném případě představuje zvláštní režim určení výše odměny dle závazného ujednání mezi advokátem a jeho smluvním partnerem, který využívá právních služeb advokátní kanceláře pro potřeby vlastních klientů (zprostředkovatelské a konzultační podnikatelské subjekty, realitní společnosti apod.), kdy s ohledem na předpokládaný rozsah a opakující se plnění je takové ujednání o fixním určení odměny pro obě strany efektivnější a ekonomicky výhodnější. V takovém případě smluvní partner předkládá odsouhlasený sazebník s určením výše odměny advokáta svému klientovi k nahlédnutí a advokát je tímto sazebníkem vázán.