"Bona fides semper praesumitur,
  nisi mala fides adesse probetur".

JUDr. Milan Telecký

advokátní  kancelář

Služby:

Nabízený právní servis v rámci aktuální specializace advokátní kanceláře zahrnuje především následující typy právních služeb:

 1)   Veškeré právní služby spojené s převody:

vlastnického práva k nemovitým věcem, tzn.:

o   k budovám,

o   k bytům,

o   k pozemkům,

o   k právu stavby

  práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu, přičemž rozsah poskytovaných
   právních služeb při převodu vlastnických práv k nemovitým věcem a
práv a povinností
   spojených s členstvím v bytovém družstvu představuje zejména:

a)      zajištění účasti smluvních stran při smluvním jednání a podpisu smluvních dokumentů
  vypracovaných advokátem na základě ujednání mezi účastníky smlouvy (popřípadě na  
  základě předloženého požadavku ze strany zprostředkovatele převodu – realitního makléře),

b)    přípravu smluvních dokumentů:

  -     Smlouva o koupi nemovité věci (smlouva kupní),

  -     Smlouva o smlouvě budoucí (je-li zapotřebí),

  -     Smlouva o převodu práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu včetně
 Smlouvy o finančním vypořádání za převod práv a povinností spojených s členstvím v  
 bytovém družstvu,

 -  Smlouva o advokátní úschově na žádost smluvních stran (realizace úschovy prostředků odpovídající výši sjednané kupní ceny do advokátní úschovy je obvykle klientům doporučována, a to až do doby povolení vkladu vlastnického práva k nemovité věci ve prospěch kupující strany příslušným katastrálním úřadem s tím, že část deponovaných prostředků ve výši 4% ze sjednané kupní ceny je zpravidla použita pro účely složení zálohy na zaplacení daně z nabytí nemovitosti, popřípadě do doby potvrzení převodu práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu, pokud se ovšem smluvní strany nedohodnou jinak),

  -    popřípadě další smluvní dokumentace s převodem práv spojených (vypořádání podílového
spoluvlastnictví k nemovitým věcem, vypořádání společného jmění manželů apod.),

c)    realizaci advokátní úschovy (viz výše),

d)    prohlášení o pravosti podpisu smluvních stran přímo v advokátní kanceláři,

e)   vypracování a podání návrhu na povolení vkladu vlastnického práva nabyvatele nemovitosti do katastru nemovitostí u příslušného katastrálního úřadu,

f)   zastupování smluvních stran v řízení o vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí před příslušným katastrálním úřadem, a to až doby povolení vkladu vlastnického práva ve prospěch kupující strany.

Advokátní kancelář tak zajišťuje kompletní realizaci převodu shora zmíněných práv a povinností, a to od přípravy veškerých smluvních dokumentů přes právní poradenství smluvním stranám při smluvním jednání v advokátní kanceláři, až do doby povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem, popřípadě do doby potvrzení převodu práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu.

K realizaci převodu vlastnického práva k nemovité věci, respektive družstevního podílu s právem k bytu, je pro poskytnutí předmětné právní služby nutno ze strany klienta, popřípadě zprostředkovatele převodu – realitního makléře, doložit (a to alespoň v elektronické podobě prostřednictvím emailu s přílohami):

  • příslušný list vlastnictví (výpis z katastru nemovitostí),
  • identifikační údaje smluvních stran podle dokladu totožnosti – OP (jméno, příjmení, titul, rodné číslo, bydliště); u manželů pochopitelně u obou,
  • kontaktní údaje smluvních stran (tel. číslo, emailové spojení) pro zajištění komunikace mezi poskytovatelem právní služby a účastníky smluvního vztahu,
  • sjednanou výši kupní ceny za převáděnou nemovitost,
  • informaci o tom, zda bude kupní cena hrazena z vlastních prostředků kupující strany či prostřednictvím úvěru (hypotéka, stavební spoření apod.), a to včetně uvedení názvu / jména / poskytovatele tohoto úvěru s uvedením kontaktního údaje (tel. č.) na úvěrového poradce kupující strany za účelem sjednání podmínek čerpání úvěru.

 

2)   Právní služby spojené s výkonem nájemního práva, zejména:


        -       zakládání nájemních vztahů (nájemní smlouvy všeho druhu),

-    poskytování právní pomoci a právního poradenství při výkonu práv a povinností vyplývajících z nájmu a podnájmu nemovitých věcí,

-    právní zastoupení ve veškerých záležitostech vyplývajících z nájmu bytu, především vymáhání dlužného nájemného a dlužných nákladů na služby spojené s užíváním bytu, jakož i při uplatňování dalších nároků pronajímatele ve vztahu k nájemci, popřípadě podnájemci bytu, a dále zajištění veškerého právního servisu v jakékoli fázi existence pohledávek z dlužného nájemného a dlužných nákladů na služby spojené s užíváním bytu, včetně právního zastupování před soudy,

 -    právní poradenství ve vztahu ke všem oblastem nájemního práva, a to jak ve sporné, tak rovněž v nesporné agendě klienta, včetně přípravy a vypracování případných právních stanovisek, posudků, resp. právních analýz k dané problematice.

 

3)   Právní služby v oblasti věcných práv k věcem cizím, zejména:

         -      právní pomoc při zřizování služebností, věcných břemen, zástavních práv, apod.,

 -      právní poradenství a právní zastoupení při uplatňování veškerých možných nároků vyplývajících
 z věcných práv k věcem cizím,

  -     právní pomoc a právní zastoupení při domáhání se zrušení věcných práv k věcem cizím atd.

 

4)    Další právní služby, konzultace a poradenství v odvětví práva občanského, správního, obchodního
  atrestního, na základěsmluvního ujednání mezi advokátem a klientem (viz „kontakt“).