"Bona fides semper praesumitur,
  nisi mala fides adesse probetur".

JUDr. Milan Telecký

advokátní  kancelář

Profil:

Advokátní kancelář JUDr. Milana Teleckého, působící profesně na trhu právních služeb již od měsíce července roku 2006, poskytuje za celou dobu vlastní existence svým klientům komplexní právní služby a odborné právní poradenství v různých odvětvích platného práva. Z výkonu generální praxe v rozličných oblastech práva občanského, obchodního, trestního a správního, se advokátní kancelář v současné době specializuje zejména na právo nemovitostí (primárně s orientací na legislativní dopady aktuální právní úpravy dané novým občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. a ostatními předpisy, které s novým občanským zákoníkem po nabytí jeho účinnosti od 1. ledna 2014 přímo i nepřímo souvisí). V uvedeném smyslu tak advokátní kancelář nabízí komplexní právní služby, jichž je zapotřebí především při realizaci převodu a přechodu vlastnických práv k nemovitým věcem (budovám, bytům, pozemkům, právu stavby atd.) a družstevních podílů s právem k bytu, jakož také při zakládání nájemních vztahů a při výkonu práv a povinností vyplývajících z nájmu nemovitých věcí (vymáhání pohledávek z dlužného nájemného a dlužných nákladů na služby spojené s užíváním nemovitých věcí atd.), a dále, v neposlední řadě, rovněž při uplatňování veškerých možných nároků vyplývajících z věcných práv k věcem cizím, jakož také při jejich zřizování (služebnosti, věcná břemena, zástavní práva atd.).

 

Členové týmu advokátní kanceláře se rovněž již dlouhodobě specializují na právní zastupování obviněných i poškozených v trestním řízení, a to zejména v oblasti hospodářské a majetkové kriminality, jakož také na poskytování právní pomoci podnikatelským subjektům s prioritním zaměřením na právo obchodní, občanské a správní. Součástí nabídky právních služeb byla a je rovněž fundovaná právní pomoc při zadávání veřejných zakázek, a to jak v rámci organizace a řízení zadávacího řízení (pro potřeby zadavatelů) tak i poskytování právní pomoci při zpracovávání žádostí, nabídek a ostatních podání ze strany dodavatelů (resp. zájemců či uchazečů) v zadávacím řízení, včetně právního zastoupení při jednání příslušných komisí zadavatelů.

 

Ve všech shora uvedených oblastech je advokátní kancelář schopna přizpůsobit své služby nárokům a potřebám klienta, přičemž nejvyšší možná kvalita těchto poskytovaných právních služeb je základní filosofií advokátní kanceláře. Členové týmu advokátní kanceláře při své činnosti úzce spolupracují s daňovými i účetními poradci, několika realitními kancelářemi, notáři, jakož i s řadou dalších advokátních kanceláří nejen v regionu, ale i v Praze, Karlových Varech, Ústí nad Labem atd., přičemž nejbližším spolupracujícím subjektem na trhu právních služeb je již dlouhodobě advokátní kancelář JUDr. Daniela Teleckého, PhD., se sídlem v Chomutově a pobočkou v Praze, orientující se zejména na problematiku daňového a finančního práva, jakož také na právní zastupování a poskytování právní pomoci v oblasti hospodářské a majetkové trestné činnosti.

 

JUDr. Milan Telecký, se narodil dne 1. května 1974 v Chomutově. Po absolvování Gymnázia v Chomutově v roce 1992 a Střední odborné školy specializační v Chomutově v roce 1994 složil úspěšně přijímací zkoušky na Právnické fakultě ZČU v Plzni, kterou absolvoval v roce 2002 (obdržel akademický titul Mgr.). Po ukončení právnické fakulty v roce 2002 obhájil rigorózní práci na katedře správního práva shora uvedené fakulty a dosáhl akademické hodnosti doktora práv (JUDr.). Poté působil jako advokátní koncipient v Chomutově, přičemž zároveň pedagogicky působil a doposud působí na Vysoké škole Karlovy Vary, o.p.s., kde se zaměřuje především na výuku římského práva a základů správního práva (působí jako odborný asistent v Karlových Varech a ve výukovém centru VŠKV v Praze). V roce 2006 úspěšně složil advokátní zkoušky, přičemž bezprostředně po zápisu do seznamu advokátů u České advokátní komory v Praze začal vykonávat vlastní advokátní praxi.

 

Členové týmu advokátní kanceláře a nejbližší spolupracující osoby při výkonu advokacie

 

·      JUDr. Milan Telecký, advokát, evidenční číslo u ČAK v Praze: 11241

(zaměření: občanské právo, právo nemovitostí, správní právo, trestní právo, veřejné zakázky)

·      JUDr. Daniel Telecký, PhD., advokát, evidenční číslo u ČAK v Praze: 11529

(zaměření: finanční právo, cenné papíry, fúze a akvizice, daně, obchodní a trestní právo)

·      Mgr. et Mgr. Roman Hošta, advokátní koncipient, evidenční číslo u ČAK v Praze: 33938

(zaměření: finanční právo, cenné papíry, fúze a akvizice, daně, obchodní a trestní právo)

·      Dana Márová, asistentka (administrativa, účetnictví)